Visuell identitet for Norad

Norad

Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, styrket sin visuelle identitet for å tydelig formidle sitt samfunnsoppdrag. Med en fornyet strategi og tilpassede verktøy ønsket Norad å møte dagens krav, spesielt innen universell utforming og digital tilgjengelighet.

Konseptutvikling
Visuell identitet
Fontutvikling

Infografikk
Malverk
Event
Rådgivning og strategi
Produksjon og forvaltning
Animasjon

1Norad_Samlebilde

Bakgrunn og oppgave
En tidligere evaluering av Norads grafiske profil avdekket utdaterte trekk og manglende tilpasning til digitale plattformer. Dette stod i kontrast til organisasjonens ambisjoner. Norad ønsket ikke bare å øke kjennskapen blant unge og forbedre sin generelle profil, men også å gi de ansatte verktøy for egen kommunikasjonsutvikling gjennom en tilpassbar verktøykasse.

Tilnærming og løsning
I designprosessen ble det eksisterende ikoniske logosymbolet fra 1963 evaluert og integrert i et nytt, anvendelig visuelt univers. En kompleks fargepalett, skreddersydd fontfamilie, og autentiske fotografier fra Norads virksomhet ble nøye kombinert for å skape en dynamisk identitet. Den resulterende løsningen tilbyr justerbarhet og fleksibilitet for å nå ulike målgrupper og plattformer.

Identiteten bygger bro mellom fortidens arv og moderne formspråk.
Designsystemet gir Norad en tydelig stemme, forsterker troverdigheten og gir økt synlighet som en viktig samfunnsaktør. Identiteten støtter Norads mål om effektiv kommunikasjon og kunnskapsdeling, samtidig som den forsterker Norad både som fagetat og pedagogisk formidler med fokus på kunnskap og fakta, inkludert viktig informasjon gjennom infografikk og helhetlig kommunikasjon.

Hovedlogo
2RollupFoto
7Norad_LogoKonstruksjon
LogoHistorie

Norads historiske logosymbol har fått nytt liv og representerer en sterk visuell fremstilling av bærekraft og utvikling.

Globen er et symbol for en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Spiren symboliserer bærekraftig vekst og utvikling, det å ivareta dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å kunne dekke sine.

Et dynamisk system åpner for å splitte logo i tre forskjellige størrelsesforhold slik at Norad har alternative måter å prege flater på.

LogoSkalering
10LogoBilde

Farger

Norad har en bred fargepalett som tilrettelegger for ulik bruk av farger tilpasset bredden av flater, tema og målgrupper som Norad har i sin kommunikasjon.

Fargepaletten er basert på komplementærfarger som dekker hele fargehjulet og stikkordet er kontraster. Kontraster i ulike valører, med både lyse, mørke og sterke farger. Hovedvekten i paletten ligger i farger hentet fra referanser som er spesielt viktig for Norad – bærekraft, miljø, jorden og mennesker.

11Farger-hoved
12Farger-Utvidet
12Uthevingsfarger-Riktig
NoradFargerLogoer
13VolumKontroll

Den rike paletten er et grunnlag til funksjonalitet som volumkontroller for å treffe forskjellige målgrupper og muligheten for både dynamiske kontraster og harmonisk ton-i-ton.

Ton-i-ton

Farger-Ton-i-Ton-liggende

Kontraster

Farger-Kontraster-liggende
16Font_Vekter1

Font

Norad er en fagetat som formidler kunnskap, tall og fakta – typografi er derfor et viktig og nyttig verktøy fremover for å nå målet om økt gjenkjennelighet og kjennskap, og er et identitetsbærende element.

Sammen med Smuss Studio ble det utviklet en stor fontfamilie som består av en displayfont, en sans og en serif. Fontene gir Norad muligheten til å både formidle optimistiske budskap som fremtidsutsikten for fornybar energi, og være seriøse når det er alvorlig tematikk som økt barnedødelighet.

19Font_OrdFarger2
18Font_OrdFarger

Norad Display brukes til store titler og tall, og er den viktigste identitetsbæreren av fontene. Den henter opp geometri fra Norads logosymbol i terminalene og serifene som gir den en særegenhet med detaljer som er unikt for Norad. Display-fonten har egenart, og seriøsitet. Den gir også formidling av fakta et engasjert, redkasjonelt preg.

Norad Sans er arbeidshesten av de tre fontene, og brukes blant annet som brødtekst/mengdetekst, ingresser, stikktitler, underoverskrifter og navigasjonselementer.

Norad Serif brukes til detaljering som for eksempel undertitler, sitater, stillingstitler, navn på forfatter, forklaring av en graf eller lignende.

Både Norad Sans og Norad Serif er tegnet fra det samme skjelettet, i tillegg til å hente opp familiære likheter fra Displayen.

20StoreTall
21TagBoks
22Layout
24Storymal

Infografikk

Formidling av tall og fakta krever mye og god bruk av infografikk. For å gjøre informasjonen appelerende for en bred målgrupe er utforming av grafer og informasjon svært viktig. Norads fargepalett og font gjør mye av jobben, i tillegg til at infografikken også brukes som visuelle virkemidler. Ved å ha en grafisk tilnærming til utforming av grafer får tall og data muligheten til å gjøre mer ut av seg. Viktige tall blåses opp stort der det er mulig og hensiktsmessig. Valg av farger og rekkefølge er systematisert. Det er et bevisst forhold til former og størrelsesforhold på søyler, sirkler og linjer. Konseptet om kontrast kommer også frem ved kombinasjon av harde og myke former.

26Infografikk1
27Infografikk2
Infografikk0

Noradkonferansen 

Hvert år samler Norad et stjernelag av norske og internasjonale eksperter til gode samtaler og debatter om bærekraftig utvikling, kampen for rettigheter, internasjonalt samarbeid og fattigdomsbekjempelse.

Noradkonferansen 2023

Menneske og naturen – hvordan overleve sammen?

"Er vi mennesker i ferd med å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag, eller klarer vi å snu om og løse klima- og naturproblemene vi selv har bidratt til? Dette er det store spørsmålet under Norad-konferansen Human|Nature 2023.

Paradoksene er mange. Vi er avhengig av naturen. Likevel forbruker vi naturen på en måte som truer vår egen fremtid. Og de rike forbruker jordens ressurser på bekostning av de fattige. Samtidig er det de fattige som betaler den høyeste prisen for klimaendringene. Hvordan skal vi finansiere fremtiden i skyggen av kriger, konflikter og pandemi?"

33Noradkonferansen-2023

Noradkonferansen 2024

Rights & Resistance

"Vi lever i en verden preget av krig og sivil uro, og autoritære krefter er i frammarsj. 90-tallets optimisme for fred, frihet og demokrati er for lengst borte. Nå samles autoritære krefter og former nye, antidemokratiske allianser.

Millioner av mennesker verden over opplever at deres grunnleggende rettigheter er under press, og kampen om sannheten tilspisses. Kvinner, aktivister, urfolk, journalister og demokratiforkjempere betaler prisen.

Men kampen er ikke over. Folk mobiliserer, forenes og går ut i gatene for å protestere. Hva kan vi lære av dem som gjør motstand? Og hvilken rolle kan bistand og utviklingssamarbeid spille for å støtte folks grunnleggende rettigheter?"

35NoradKonferansen2024