Visuell identitet for Asker kommune

Allsidig samband blir til nye Asker kommune

Tre kommuner blir til en, og ønsker å fremstå som en samlet, styrket og mangfoldig enhet. Ny visuell identitet skal også synliggjøre kommunens tilstedeværelse i et mangfold av tjenester og aktiviteter og gjøre det enkelt å identifisere nye Asker kommunes tilstedeværelse for omverdenen.

Visuell identitet
Merkevarestrategi 
Konseptutvikling
Skiltprogram

Bakgrunn
De tre kommunene Asker, Hurum og Røyken vedtok i juni 2016 å søke om kommunesammenslåing, og fra og med 1. januar 2020 er de tre kommunene slått sammen til én, som har fått navnet Asker.

Den nye kommunen har etablert seg bl.a. på prinsipper om et likeverdig samarbeid mellom de tre kommunene, på FNs bærekraftsmål og på ideen om å bli en flersenterkommune. Nye Asker skal være en raus, nær, modig og skapende kommune.

En kommune skiller seg også fra mange andre typer organisasjoner med en særdeles allsidig utøvelse; den er en viktig samfunnsaktør, en myndighet, en tjenesteleverandør og ikke minst en stor arbeidsplass. I tillegg opptrer kommunen som samarbeidspartner, tilrettelegger, rådgiver, veileder, arrangør og rollemodell.

Oppgaven
Oppgaven var å utvikle en merkeplattform og visuell identitet som synliggjør Asker kommune som en sterk og fornyet enhet, skape en tydelig avsender med et mangfold av roller, tjenester, aktiviteter som igjen kommuniserer med en bredde av ulike brukere og interessenter. 

Prosess og samarbeid
Vi benyttet Dinamos egenutviklede modell, Forstå – Formulér – Fortell, som utgangspunkt for prosess og utvikling. For å identifisere og forstå mangfoldet av funksjoner og bredden av behov gjennom en så komplisert struktur som en kommune, samlet vi alle interessenter i egne arbeidsmøter. Her lærte alle av hverandres hverdag og oppgaver, vi avdekket vi reelle behov, utdaterte modeller og løste opp i fordommer og forventninger. Denne fasen var spesielt viktig for å kunne sette riktige kriterier og mål og forankre omfanget internt i kommuneorganisasjonen.
Asker kommune har mange ulike roller og tilbyr et stort mangfold av tjenester og aktiviteter. De fleste innbyggerne kjenner bare deler av kommunens områder, og det er stor forskjell mellom ulike brukere, aldersgrupper, virksomheter og livsfaser.

Helhet og sammenheng er viktig for en så stor og kompleks organisasjon som skal kommunisere med «alle» – de som lever og jobber i kommunen, ansatte og folkevalgte, næringsliv og samarbeidspartnere, lag og foreninger, pendlere, besøkende og hyttefolk. Den visuelle identiteten skal gjøre det mulig å kjenne igjen kommunen i alt den gjør og på alle nivåer, og bidra til å skape tillit og forståelse, både internt og eksternt.
 
Konseptet: allsidig samband
Asker skal være en raus, nær, modig og skapende kommune. Den visuelle identiteten skal signalisere fornyelse, og styrke innbyggernes og de ansattes opplevelse av enhet, mangfold og medborgerskap. Vi utviklet et bærende konsept: «Allsidig samband».
 
Å være allsidig betyr å være variert, sammensatt og fleksibel. Samband betyr etablerte forbindelser for overføring (av meldinger, samtaler, bilder, skriv, kart eller andre dokumenter) mellom to eller flere aktører i et kommunikasjonsnettverk. Asker er en kompleks kommuneorganisasjon som er opptatt av helhet og sammenheng. Konseptet er en betegnelse på samarbeid og det å inngå i et fellesskap.

Asker-identitet-12

Løsning
Samlingen og sammensetningen av verktøy er utviklet for at Asker kommune skal være synlig og relevant i en bredde av uttak og sammenhenger – representert med alt fra logo alene, til kommunikasjon med gjennomførte designløsninger. Designsystemet skal bidra til samarbeid og en enklere hverdag gjennom å legge til rette for at folk finner frem i kommunens tilbud og aktiviteter. Maler og verktøy skal kunne tilrettelegges og gjøres tilgjengelige for ulike kompetansenivåer innen alle virksomheter, avdelinger, seksjoner og ansatte.

Bokstavformene er Asker kommunes grafiske element. De er en samling av ulike former med ett felles opphav og tydelige forbindelser seg imellom som gir et dynamisk grafisk uttrykk med dybde og dimensjon.
 
Fargepaletten er hentet fra Asker kommunes natur- og kulturkvaliteter. Blå og grønne toner er inspirert av sjøen, skogen og marka. De øvrige fargene gir innslag av friskhet og varme, og er hentet fra steder, kjennetegn og opplevelser i Asker – kystlinjen, floraen, kulturminner, bebyggelse, industri, bygd og land.

Profilfonten Asker Sans er designet for Asker kommune, og er inspirert av typografi på boktitler utgitt av ekteparet Hulda og Arne Garborg fra tiden de bodde på Labråten i Asker (1897–1924). Kretsen rundt dem var en kulturpolitisk maktfaktor som var med å endre og påvirke hvordan Norge ser ut den dag i dag. Asker Sans er et viktig designelement som bidrar til identifisering på alle nivåer og i alle kanaler og uttak.
 
Asker kommunes profilbilder brukes til å forsterke budskap og kommunikasjon. Bildestilen er utviklet for å på ekte og autentisk vis presenterer Asker som den mangfoldige, sammensatte og inkluderende kommunen den er.

Kommunevåpenet til nye Asker kommune ble utviklet i et tidligere/separat prosjekt ledet av kommunen selv med Dinamo som designfaglig rådgiver. De tre seilene symboliserer drivkraft og fremdrift, og henviser til at tre kommuner går sammen og er én ny kommune fra 2020. Den formelle versjonen i blå brukes når Asker kommune opptrer og kommuniserer som myndighet, og i høytidelige eller tradisjonsrike sammenhenger. Den stiliserte versjonen brukes i alle andre sammenhenger, og er med sin utforming både teknisk og estetisk anvendelige på en stor bredde av ulike bakgrunner.

Asker-identitet-14
Asker-identitet-15
Asker-identitet-16
Asker-identitet-17

Merkearkitektur og avsenderidentitet
Det skal være enkelt for alle målgrupper å identifisere Asker kommune og finne fram i mangfoldet av tjenester og aktiviteter. Bredden i roller og oppgaver må kunne formidles på en enhetlig måte. Derfor har vi også utviklet verktøy og retningslinjer som definerer hvordan den visuelle identiteten skal brukes i ulike sammenhenger.

Merkehierarki kan enkelt defineres som «grad av visuell tilknytning til overordnet profil». Gjennom et hieraki kan vi altså definere ulike nivåer av mulighetsrom og frihet, hva må være med og hva kan være med. Asker kommune har fått en helt egen merkearkitektur, satt opp som en enkel matrise. På den ene aksen velger man hva som skal formidles, på den andre velger man grad av ansvar. Hva som formidles er delt inn i myndighetsutøvelse, innbyggerinformasjon og markedsføring.

Ansvarsgrad skilles på om Asker har eneansvar, om det er et samarbeid eller om kommunen kun er en tilrettelegger og støttespiller. På denne måten kan kommunens visuelle identitet romme allsidigheten og alle ulike typer og nivåer av kommunikasjon som kommunen trenger og samtidig alltid identifiseres som Asker kommune – på tvers av nivå, media, flate og kommunikasjon.

Som myndighetsutøver er Asker kommune avsender i kraft av å være myndighet, forvalter av lovverk, den som fatter vedtak, eller varsler eller gir pålegg. Innbyggerinformasjon er kommunikasjon fra kommunen som leverandør av en tjeneste innbyggerne har krav på å få eller plikt til å benytte. Markedsføring benyttes når Asker kommune har behov om å nå fram til en eller flere målgrupper med et tilbud eller budskap som er valgfritt for mottakeren å benytte seg av eller ta til etterretning.

Asker-identitet-1
Asker-identitet-font-3
Asker-identitet-2
Asker-identitet-8
Asker-identitet-3
Asker-identitet-7
asker_16
asker_8
asker_14
asker_3
asker_4
asker_7_

Resultatet
Den nye visuelle identiteten bidrar sterkt til en tydelig og enhetlig avsenderidentitet i all kommunikasjon for den nye kommunen. Nye Asker kommune har fått et bredt register av visuelle verktøy å spille på, men med klare og forståelige instrukser for bruk. Løsningen tilrettelegger for at kommunen kan fremstå samlende og sammensatt, og at alle de ulike tjenestene og aktivitetene den tilbyr kan identifiseres, formidles og forstås av alle involverte. Når vi kan kjenne igjen Asker kommune i alt de gjør, vil det bidra til å skape tillit og forståelse – både internt og eksternt.

Asker-identitet-6
asker_10
asker_11
Asker-identitet-5
Asker-identitet-9
Asker-identitet-13
Asker-identitet-10
Asker-identitet-11
asker_13
Asker-identitet-4